"Nếu Phương kìm chế được hành vi thì hay biết mấy "